Česká republika

                        Contact: Petr Klusáček

Cíl projektu INSPIRATION

Cílem projektu INSPIRATION, který je financován Evropskou komisí, je formulace strategické výzkumné agendy (strategic research agenda - SRA) zaměřené na oblasti výzkumu využití země, jejich proměn včetně dalších částí systému tematických oblastí Půda – Sedimenty – Voda (Soil – Sediment – Water - SSW). Zmíněná agenda bude formulována s pomocí koncových uživatelů výzkumů tak, aby byly zohledněny současné i budoucí společenské výzvy a potřeby. Mezi cíle projektu také patří aktivity vyvíjející modely implementaci strategické výzkumné agendy a identifikace sítě veřejných a soukromých institucí, které se společně budou podílet na uvedení strategické výzkumné agendy do praxe.

Klíčoví aktéři na národní úrovni (NKS)

V průběhu projektu budou realizovány rozhovory s klíčovými aktéry participujícími na řešení témat projektu INSPIRATION (využití země a jejich proměn, systém Půda – Sedimenty – Voda) na národních úrovních v jednotlivých zemích EU. Ty budou realizovány “Národními kontaktními body” (national focal points - NFP) a budou zaměřeny především na tato témata:

• Potřeby výzkumu a inovací (R&I)

• Zkušenosti týkající se propojení vědy a uplatnění jejich výsledků v praxi

• Národní a nadnárodní schémata podpory výzkumu

Zpracování informací

Stěžejní aktivitou projektu je shromažďování relevantních informací od jednotlivých klíčových aktérů na národní úrovni (NKS), kteří jsou experty ve svém oboru a pomáhají při identifikaci stavu a úrovně výzkumů jednotlivých témat ve svých zemích. Tyto informace slouží jako podklad pro budoucí Evropskou výzkumnou agendu. V rozhovorech se zabýváme několika okruhy témat, jimž se věnují konkrétní skupiny dotazů. Výsledky rozhovorů s klíčovými aktéry na národní úrovni (cca 20 v každé zemi) budou společně s analýzami strategií, koncepcí a jiných dokumentů týkajících se výzkumných potřeb a možností podpory výzkumů syntetizovány do tzv. ’národní zprávy‘. Tato syntéza projde recenzí v průběhu národního workshopu tak, aby mohla být z pohledu každé země určena prioritní témata pro navrhovanou Strategickou výzkumnou agendu (SRA). Národní zprávy budou také využity jako vstup pro vytvoření Evropské strategické výzkumné agendy (SRA) a identifikaci vhodných mezinárodních výzkumných partnerství.

Více informací

Pro bližší informace prosím kontaktujte váš Národní kontaktní bod (NFP):

>>> Mgr. Petr Klusáček, Ph.D; Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D<<<

>>> klusacek@geonika.cz, martinat@geonika.cz <<<

>>> +420 545 422 729, +420 596 979 327<<<

 

 

Národní workshop

Předpokládaný termín konání národního workshopu je v České republice předběžně naplánován na září 2015. Workshop se bude konat v prostorách Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě.

 

 

 

Dernière mise à jour le 20.10.2017